home
customers
about us
contact us
 
 
     
m-Books
m-POS
 
e-Commerce
Millennium Business System
mWebStock
 
download
about us
sitemap
contact us
our customers
join us

whole structure
special features
implementation, training & services
download information
our customers
go back to main menu

ส่วนประกอบของระบบ ;-
    1. ระบบบัญชีแยกประเภท
    2. ระบบขาย / วิเคราะห์การขาย
    3. ระบบลูกหนี้
    4. ระบบเจ้าหนี้
    5. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
    6. ระบบจัดซื้อ
    7. ระบบความปลอดภัยและสนับสนุนการทำงาน

       ระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานเชื่อมโยงกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การเปิดบิลขายก็จะเกิดเป็นลูกหนี้ ตัดยอดคงคลังและจะเกิดรายงานขายในระบบบัญชีแยกประเภทในทันทีและโดยอัตโนมัติ การรับชำระหนี้ก็จะตัดยอดลูกหนี้และจะเกิดใบรับชำระหนี้ในระบบบัญชีแยกประเภท การตั้งหนี้และการชำระหนี้ก็เช่นเดียวกัน สำหรับการรับของเมื่อมีการออกใบสั่งซื้อ ยอดสินค้าจะถูกบันทึกรับเข้าและตั้งหนี้ให้โดยอัตโนมัติและสามารถนำไปขายได้ทันท
 


 
 
ก